ඉගෙනුම් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ශ්‍රී ලාංකීය සිසුන් වෙත නව අත්දැකීමක් ලබා දීමේ අරමුණින් සහ දිනෙන් දින දියුණු වන තාක්‍ෂණය ළමුන්ගේ දෑත් මතට ලබා දීමේ අරමුණ ඇතුව නිර්මාණය කරන ලද මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ සිසුන්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

ළමුන් අන්තර්ජාලය අනිසි ලෙස බාවිතා කිරීම නවතා අන්තර්ජාලය තුලින්ද ඔවුන්ට යම් දැනුමක් ලබා දීමට හැකි නම් එය ඔබ අප ලබාගන්නා වටිනා ජයග්‍රහණයක් වනු ඇත. එබැවින් හැකි සෑම අවස්ථාවකම ළමුන් අධ්‍යාපනය සදහා යොමු කිරීමට වගබලා ගන්න.

ඉගෙනුම් වෙබ් අඩවිය ගැන

මෙහි ඇති පාඩම් පරිගණකයෙන් මෙන්ම දුරකතනයෙන්ද කිරීමට හැක.

සෑම වසරකම සිසුන් සදහා පාඩම් ලබා දීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

විෂයන් සියල්ලම ආවරණය කිරීමට කටයුතු කරන්නෙමු.

course_image
online-learn

සියලුම විෂයන් සදහා පාඩම් (මාර්ගගත)

  • සිසුන් හට ලෙහෙසියෙන් පාඩම් සදහා එකතු විය හැක.
  • මාර්ගගත ක්‍රමයට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කල හැක.
  • ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සදහා පිළිතුරු මාර්ගගත ක්‍රමයට ලබා දිය හැක.
  • මැසේජ් මගින් ගුරුවරුන් සමග ප්‍රශ්ණ සාකච්ඡා කල හැක.
  • කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් සහ තවත් බොහෝ සේවාවන් මාර්ගගතව ලබා ගත හැක.

Certifications

DMCA සහතිකය
Google සහතිකය
Comodo සහතිකය