11 ශ්‍රේණිය බුද්ධාගම

5
5 (1)
බුදු සිරිත අනුව යමු අභියෝග ජය ගනිමු පාඩම වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙහි දී බුදු සිරිතේ අභියෝගාත්මක අවස්ථා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු.
ආධුනික
පාඩම් 2 යි
17
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ