8 ශ්‍රේණිය බුද්ධාගම

8 ශ්‍රේණිය බුද්ධාගම >
නොමිලේ
8 ශ්‍රේණියේ බුද්ධ ධර්මය විෂය සමගාමීව බුදු සිරිතේ යම් යම් සිද්දීන් තුලින් මතුකරන ලද ගැටළු වලට පිළිතුරු සපයන්න. ගුරුතුමිය, අනෝමා අබේසිංහ මිය.
ආධුනික
පාඩම් 3 යි
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ