2 ශ්‍රේණිය

2 ශ්‍රේණිය සිසුන් සදහා සිංහල භාෂා පැවරුම් කිහිපයක් මේ පාඩම මගින් අධ්‍යයනය කිරීමට හැක. 
ආධුනික
පාඩම් 4 යි
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ