3 ශ්‍රේණිය

3 ශ්‍රේණිය ගණිතය >
නොමිලේ
3 ශ්‍රේණියේ ගණිත විෂයට අදාළ පාඩම් ඇසුරෙන් නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රශ්න කිහිපයකි, අවුරුද්දේ මාස පිළිබද අවබෝධය. සතියේ දවස් පිළිබද අවබෝධය. අංක අඩු කිරීම පි...
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
3 ශ්‍රේණිය >
නොමිලේ
දී ඇති වාක්‍ය රටා වලට ගැලපෙන ව්‍යාකරණ පදය නිවැරදිව යොදන්න මංජුල උස්හෙට්ටි ප‍්‍රාථමික පුහුණූ (විද්‍යාපීඨ) බී.ඒ. (පේරාදෙණිය)
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ