5 ශ්‍රේණිය

මෙම පාඩම මගින් පහ වසර සිසුන් සදහා භාග පිලිබදව ඉගෙන ගැනීමට හැක. මාර්ගගතව පිළිතුරු ලබා දිය හැකි අතර පිළිතුරු දීමෙන් පසුව ඔබ ලබාදුන් පිළිතුරු වල වැරදි...
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ