6 ශ්‍රේණිය

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය >
නොමිලේ
6 ශ්‍රේණියේ ගණිත පාඩම්මාලා ඇසුරෙන් සකසන ලද පැවරුම් කිහිපයක් අන්තර්ගත වේ, ගණිත පාඩම්වල මුලික අදියරයන් මෙන්ම කුඩා ප්‍රශ්න තුලින් පිළිතුරු සොයා ගැනීම ...
ආධුනික
පාඩම් 4 යි
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ