7 ශ්‍රේණිය

7 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව >
නොමිලේ
7 ශ්‍රේණියේ විෂය මාලාවට ඇතුලත් වෙන ප්‍රස්තාව පිරුළු පාඩම ආශ්‍රිතව සැකසුනු ප්‍රශ්න වලට අදාළ පිළිතුරු සපයන්න.
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ