9 ශ්‍රේණිය

9 ශ්‍රේණිය >
නොමිලේ
9 ශ්‍රේණියේ සිංහල විෂය හා සබැදුනු ආදර්ශ ප්‍රශ්න මෙහි අන්තර්ගත වේ.ප්‍රශ්න හොදින් කියවා නිවැරදි පිළිතුර ටික් කරන්න.
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ