11 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල ආදර්ශ ප‍්‍රශ්ණ 20න් සමන්විතයි. මෙහිදී මුලින් දී ඇති වාක්‍යට වඩාත් සමීප අර්ථය දෙන පද කොටස තේරීම කල යුතුය. නිවැරදි පිළිතුර මත ක්ලි...
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ