පාඩම් මාලා

Sort By:
සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල ආදර්ශ ප‍්‍රශ්ණ 20න් සමන්විතයි. මෙහිදී මුලින් දී ඇති වාක්‍යට වඩාත් සමීප අර්ථය දෙන පද කොටස තේරීම කල යුතුය. නිවැරදි පිළිතුර මත ක්ලි...
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
9 ශ්‍රේණිය >
නොමිලේ
9 ශ්‍රේණියේ සිංහල විෂය හා සබැදුනු ආදර්ශ ප්‍රශ්න මෙහි අන්තර්ගත වේ.ප්‍රශ්න හොදින් කියවා නිවැරදි පිළිතුර ටික් කරන්න.
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
8 ශ්‍රේණිය බුද්ධාගම >
නොමිලේ
8 ශ්‍රේණියේ බුද්ධ ධර්මය විෂය සමගාමීව බුදු සිරිතේ යම් යම් සිද්දීන් තුලින් මතුකරන ලද ගැටළු වලට පිළිතුරු සපයන්න. ගුරුතුමිය, අනෝමා අබේසිංහ මිය.
ආධුනික
පාඩම් 3 යි
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
7 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව >
නොමිලේ
7 ශ්‍රේණියේ විෂය මාලාවට ඇතුලත් වෙන ප්‍රස්තාව පිරුළු පාඩම ආශ්‍රිතව සැකසුනු ප්‍රශ්න වලට අදාළ පිළිතුරු සපයන්න.
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
6 ශ්‍රේණිය ගණිතය >
නොමිලේ
6 ශ්‍රේණියේ ගණිත පාඩම්මාලා ඇසුරෙන් සකසන ලද පැවරුම් කිහිපයක් අන්තර්ගත වේ, ගණිත පාඩම්වල මුලික අදියරයන් මෙන්ම කුඩා ප්‍රශ්න තුලින් පිළිතුරු සොයා ගැනීම ...
ආධුනික
පාඩම් 4 යි
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
3 ශ්‍රේණිය ගණිතය >
නොමිලේ
3 ශ්‍රේණියේ ගණිත විෂයට අදාළ පාඩම් ඇසුරෙන් නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රශ්න කිහිපයකි, අවුරුද්දේ මාස පිළිබද අවබෝධය. සතියේ දවස් පිළිබද අවබෝධය. අංක අඩු කිරීම පි...
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
4 ශ්‍රේණිය ගණිතය >
නොමිලේ
මෙම පාඩම මගින් 4 ශ්‍රේණිය සිසුන් සදහා සංඛ්‍යා පිලිබදව අවබෝධයක් ලබාගත හැක.
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
3 ශ්‍රේණිය >
නොමිලේ
දී ඇති වාක්‍ය රටා වලට ගැලපෙන ව්‍යාකරණ පදය නිවැරදිව යොදන්න මංජුල උස්හෙට්ටි ප‍්‍රාථමික පුහුණූ (විද්‍යාපීඨ) බී.ඒ. (පේරාදෙණිය)
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
මෙම පාඩම මගින් පහ වසර සිසුන් සදහා භාග පිලිබදව ඉගෙන ගැනීමට හැක. මාර්ගගතව පිළිතුරු ලබා දිය හැකි අතර පිළිතුරු දීමෙන් පසුව ඔබ ලබාදුන් පිළිතුරු වල වැරදි...
ආධුනික
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ
2 ශ්‍රේණිය සිසුන් සදහා සිංහල භාෂා පැවරුම් කිහිපයක් මේ පාඩම මගින් අධ්‍යයනය කිරීමට හැක. 
ආධුනික
පාඩම් 4 යි
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
නොමිලේ