6 ශ්‍රේණිය ගණිතය (පැවරුම්)

6 ශ්‍රේණියේ ගණිත පාඩම්මාලා ඇසුරෙන් සකසන ලද පැවරුම් කිහිපයක් අන්තර්ගත වේ, ගණිත පාඩම්වල මුලික අදියරයන් මෙන්ම කුඩා ප්‍රශ්න තුලින් පිළිතුරු සොයා ගැනීම මෙන්ම, ඇදීමද සිසුන්ට පවරා ඇති පැවරුම් වේ.

ගණිත ගුරුවරයා,

මහේෂ් ප්‍රියංකර

1
පැවරුම 1
2
පැවරුම 2
3
පැවරුම 3
4
පැවරුම 4
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 1 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 4
මට්ටම: ආධුනික