8 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය (පැවරුම්)

bddish

8 ශ්‍රේණියේ බුද්ධ ධර්මය විෂය සමගාමීව බුදු සිරිතේ යම් යම් සිද්දීන් තුලින් මතුකරන ලද ගැටළු වලට පිළිතුරු සපයන්න.

ගුරුතුමිය,

අනෝමා අබේසිංහ මිය.

1
8 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය (පැවරුම් 1)
2
8 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය (පැවරුම් 2)
3
8 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය (පැවරුම් 3)
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 2 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 3
මට්ටම: ආධුනික