2 ශ්‍රේණිය සිංහල (පැවරුම් අංක 01)

grade 2 sinhala-1-kombuwa

2 ශ්‍රේණිය සිසුන් සදහා සිංහල භාෂා පැවරුම් කිහිපයක් මේ පාඩම මගින් අධ්‍යයනය කිරීමට හැක. 

1
කොම්බුව සහිත වචන හදුනා ගනිමු
2
පිංතූරය බලා පිළිතුරු සපයන්න
3
ගැලපෙන වචන යොදා හිස්තැන් පුරවන්න
4
රූපය බලා වාක්‍ය ලියන්න
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 1 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 4
මට්ටම: ආධුනික