3 ශ්‍රේණිය පරිසරය (පැවරුම් 1)

3 ශ්‍රේණියේ පරිසරය විෂය ඇසුරෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්නයට අදාළ පිළිතුර තෝරන්න.

1
නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.
ප්‍රශ්න 10
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 1 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 0
මට්ටම: ආධුනික