3 ශ්‍රේණිය ගණිතය (පැවරුම් 1)

3 ශ්‍රේණියේ ගණිත විෂයට අදාළ පාඩම් ඇසුරෙන් නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රශ්න කිහිපයකි,

  • අවුරුද්දේ මාස පිළිබද අවබෝධය.
  • සතියේ දවස් පිළිබද අවබෝධය.
  • අංක අඩු කිරීම පිළිබද අවබෝධය.

රුවිනි සේනාරත්න මෙනවිය

1
01. ගැලපෙන පිළිතුර ඇදගෙනවිත් දමන්න.
ප්‍රශ්න 1
2
02. සතියේ දවස් පිළිවෙලට හදුනාගන්න පිළිතුර ඇදගෙනවිත් දමන්න.
ප්‍රශ්න 1
3
03. හිස් කොටුවට ගැලපෙන අංකය යොදන්න.
ප්‍රශ්න 5

undefined

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 3 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 0
මට්ටම: ආධුනික