3 ශ්‍රේණිය මව්බස (පැවරුම් 1)

දී ඇති වාක්‍ය රටා වලට ගැලපෙන ව්‍යාකරණ පදය නිවැරදිව යොදන්න

මංජුල උස්හෙට්ටි ප‍්‍රාථමික පුහුණූ (විද්‍යාපීඨ) බී.ඒ. (පේරාදෙණිය)

1
හිස්තැනට සුදුසු නිවැරදි පිළිතුර වරහන් තුලින් තෝරා කොටුව තුල ටයිප් කරන්න
ප්‍රශ්න 10

undefined

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 2 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 0
මට්ටම: ආධුනික