4 ශ්‍රේණිය සංඛ්‍යා අවබෝධය

මෙම පාඩම මගින් 4 ශ්‍රේණිය සිසුන් සදහා සංඛ්‍යා පිලිබදව අවබෝධයක් ලබාගත හැක.

1
සංඛ්‍යාවට ගැලපෙන වචනය තෝරන්න.
ප්‍රශ්න 5
2
පෙර සංඛ්‍යාව සහ පසු සංඛ්‍යාව ලියන්න
ප්‍රශ්න 3
3
පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යාවට ගැලපෙන වචනය තෝරන්න
ප්‍රශ්න 2

undefined

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 2 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 0
මට්ටම: ආධුනික