7 ශ්‍රේණිය සිංහල (ව්‍යාකරණ අභ්‍යාස පැවරුම්)

7 ශ්‍රේණියේ විෂය මාලාවට ඇතුලත් වෙන ප්‍රස්තාව පිරුළු පාඩම ආශ්‍රිතව සැකසුනු ප්‍රශ්න වලට අදාළ පිළිතුරු සපයන්න.

1
01. පහත සදහන් ප්‍රස්තාව පිරුළු සම්පුර්ණ කරන්න.
ප්‍රශ්න 5

undefined

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
දේශන: 0
මට්ටම: ආධුනික