ශිෂ්‍යත්ව ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර (භාග)

grade-5-bhaaga

මෙම පාඩම මගින් පහ වසර සිසුන් සදහා භාග පිලිබදව ඉගෙන ගැනීමට හැක. මාර්ගගතව පිළිතුරු ලබා දිය හැකි අතර පිළිතුරු දීමෙන් පසුව ඔබ ලබාදුන් පිළිතුරු වල වැරදි නිවැරදි බව බලා ගත හැක.

1
5 ශ්‍රේණිය භාග
ප්‍රශ්න 15
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
දේශන: 0
මට්ටම: ආධුනික