සිංහල (ආදර්ශ ප‍්‍රශ්ණ)

sinhala 9

9 ශ්‍රේණියේ සිංහල විෂය හා සබැදුනු ආදර්ශ ප්‍රශ්න මෙහි අන්තර්ගත වේ.ප්‍රශ්න හොදින් කියවා නිවැරදි පිළිතුර ටික් කරන්න.

1
01. නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය සහිත පේලිය තෝරන්න.
ප්‍රශ්න 4
2
02. ගැලපෙන නිපාත පදය තෝරන්න.
ප්‍රශ්න 5
3
03. ගැලපෙන යුගල පදය තෝරන්න.
ප්‍රශ්න 5
4
04. ගැලපෙන ආඛ්‍යාත පදය තෝරන්න
ප්‍රශ්න 5

undefined

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 1 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 0