සිංහල ආදර්ශ ප‍්‍රශ්ණ – (සාමාන්‍ය පෙළ)

ol sinhala quaction

සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල ආදර්ශ ප‍්‍රශ්ණ 20න් සමන්විතයි. මෙහිදී මුලින් දී ඇති වාක්‍යට වඩාත් සමීප අර්ථය දෙන පද කොටස තේරීම කල යුතුය. නිවැරදි පිළිතුර මත ක්ලික් කරන්න.

1
වඩාත් සමීප අර්ථය දෙන පද කොටස තෝරන්න
ප්‍රශ්න 5
2
පද්‍ය පාඨයේ අර්ථය සහිත වරණය තෝරන්න.
ප්‍රශ්න 2
3
පදයට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න.
ප්‍රශ්න 5
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

කරුණාකර, සමාලෝචනයක් තැබීමට ඇතුල් වන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
ගත් පිරිස: 1 ශිෂ්‍යයින්
දේශන: 0